Услуги по обработка на възнаграждения (Payroll)

image

Обработка на информацията за отсъствия, извънреден труд , бонуси, социални придобивки в специализиран софтуер.

Изчисляване на специфични допълнителни плащания или удръжки от заплатите на служителите.

Изчисляване на суми за обезщетение на неизползван платен отпуск, обезщетения при прекратяване и други.

Изготвяне на ведомости за работни заплати и индивидуални фишове и изпращане на фишовете на служителите.

Изготвяне на платежни нареждания или файлове за импорт за плащането на осигурителни вноски, данъци и заплати.

Консултации по въпроси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и др.