Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.11.2023 г.

image

Новини от Министерство на Финансите

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФПна касова основа към края на ноември 2023 г. е отрицателно в размер на 980,3 млн. лв. или 0,5% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 4 580,0 млн. лева. На месечна база за ноември се отчита подобрение на бюджетното салдо, като приходите за месеца превишават разходите с 459,9 млн. лв. Подобрението на бюджетната позиция през ноември се дължи на приходната страна на бюджета, като основен принос имат по-високите постъпления от данъци.

По-високият размер на данъчните приходи през месец ноември се дължи главно на постъпленията от авансови вноски за корпоративен данък и прилагането на мярката за надграждане и усъвършенстване на фискалния контрол чрез въвеждане на задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България. Тази мярка беше приета по-рано през годината с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 1.10.2023 г.) и действието й стартира след приемането на Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България (oбн., ДВ, бр. 83 от 3.10.2023 г., в сила от 3.10.2023 г.).

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2023 г. са в размер на 60 117,6 млн. лв., което представлява 86,5% от разчетите към ЗДБРБ за 2023 година. Постъпленията нарастват с 3 652,1 млн. лв. спрямо отчетените към ноември 2022 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 47 775,5 млн. лв., което представлява 89,9% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 5 032,9 млн. лв. (11,8%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 79,5% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 10 512,3 млн. лв., което представлява 90,4% от разчета за 2023 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 20 623,7 млн. лв., което представлява 88,1% от предвидените в ЗДБРБ за 2023 г. Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 2 574,5 млн. лв. (в т. ч. 892,2 млн. лв. целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“), което представлява 96,6% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 14 065,0 млн. лв. или 90,9% от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер на 10 201,9 млн. лв., което представлява 91,5% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 140,3 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2023 г. възлизат на 61 098,0 млн. лв., което е 82,5% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 234,4 млн. лв. (7,4%). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 58 778,2 млн. лв., което представлява 83,0% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 53 494,8 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 229,9 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 53,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 791,3 млн. лв. (96,1% от планираните за 2023 година).

Линк към цялата новина тук: https://www.minfin.bg/bg/news/12464

Източник: Министерство на Финансите

Вашият коментар