Услуги по администриране на персонала

image

Изготвяне на трудови договори и анекси по модел на клиента; изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови договори, администриране и поддържане на трудови досиета.

Администриране на документи, свързани с болнични, отпуски по майчинство, отпуски по бащинство.

Администриране на граждански договори.

Изготвяне на отчети към ръководството на компанията.

Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП; съдействие на службите по трудова медицина.

Подържане на електронен архив- сканиране и електронно съхранение на ТРЗ досиета.