Промени в закона за доходите на физическите лица  за 2024 г.

image

Промени в ЗДДФЛ за 2024 г.

  • Доходите от движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците се  освобождават  от облагане. За тези необлагаеми доходи ще се предоставя информация по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
  • Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута се определя, като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, се намалява с 10 на сто разходи.
  • Доходите на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, се облагат с алтернативен данък, който е твърдо определена от закона сума- 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността.
  • Добавят се нови видове необлагаеми доходи, които ще се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2024 г.:
    • Стипендии, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина , но без стипендиите, изплащани от училищата в полза на ученици и студенти. Тук попадат например доходи под формата на стипендии за придобиване или повишаване на квалификация, както и за преквалификация, които предприятия изплащат.
    • Изплатени дневни командировъчни пари на физическо лице под 1000 лв./ годишно.
    • Доходи по чл. 24, ал. 2, т. 12 от ЗДДФЛ – това са направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка „Живот“, отчетени от предприятията и търговските представителства.

Вашият коментар