Промени в закона за данък върху добавената стойност – ДДС за 2024 г.

image

Промени в ДДС за 2024 г.

 • Нулевата ставка за доставките на хляб и брашно, за ползване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга се удължава до 30.06.2024 г.;
 • Ставката от 9% за ресторантьорски услуги се удължава до 31.12.2024 г.;
 • Считано от 01.01.2025г. прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се променя на 166 000 лв.
 • Корекции на ползван данъчен кредит се извършват и  в случаите на кражба и  установяване на загуба на стоката.
 • В чл.80, ал.2 от ЗДДС се добавят нови хипотези, при които не се извършва корекция на ползвания данъчен кредит:
  • при брак на стоки, които са станали обективно неизползваеми за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице в резултат на тяхната обичайна употреба в независимата икономическа дейност на лицето;
  • при брак на стоки, които са обективно неизползваеми за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, когато с тези стоки е извършена последваща облагаема доставка, включително като по реда на глава деветнадесета „а“, т.е. като отпадъци за които се прилага режимът за обратно начисляване на данъка;
  • при унищожаване, загуба или липса на стоки в резултат на други събития, извън контрола на данъчно задълженото лице, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина.

 •  На лицата, регистрирани по инициатива на НАП се дава възможност  за всяка извършена от тях  облагаема доставка, за която дължът данък по реда на чл. 102, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС, в първия или в следващия данъчен период  да анулират по реда на чл. 116 от ЗДДС  издадените документи без начислен данък и да издадат нова фактура, в която да посочат данъка на отделен ред.

• Доставчиците на платежни услуги следва да водят регистър и да предоставят информация от него не по-късно от последния ден на месеца, следващ календарното тримесечие, за получателите и плащанията във връзка с платежните услуги, които предоставят за календарното тримесечие.

• Когато регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС лице не издаде документ по чл.118, ал. 1 от ЗДДС , получателят има право да задържи плащането на стойността по доставката/ продажбата. Казаното няма да се прилага в случаите, когато този закон или наредбата по ал.  4  допускат при продажби в търговски обект да не се издава фискален или системен бон.

Вашият коментар